Мазмұны туралы ережелер мен стандарттарды палатасы

15» ақпан 2019 жылы №1 хаттамасымен “Эксперт Права 2018”

Заңгерлік кеңесшілер палатасының

жалпы жиналысында  БЕКІТІЛГЕН
 
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігімен

                                                                                                            КЕЛІСІЛГЕН


"ЭКСПЕРТ ПРАВА  2018" заң кеңесшілер Палатасының

                                                 ЕРЕЖЕСІ

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Ереже "өзін-өзі реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 12.11.2015 ж. № 390-V Заңына және "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 5 шілдедегі № 176-VІ Заңына, "Эксперт Права 2018" заң консультанттары палатасының (бұдан әрі - Палата) Жарғысына сәйкес   Палата қызметінің міндеттері мен негізгі бағыттары және палатаның барлық мүшелері үшін міндеттеліп әзірленді.
1.2. Осы Қағидалар Палата қызметін жүзеге асыру кезінде өзін-өзі реттеуді қамтамасыз ету бойынша палата және Палата мүшелері қабылдаған шаралар жүйесін белгілейді.
     2. Өзін-өзі реттеуді жүзеге асыру жөніндегі Палата қызметінің мақсаттары               

                                  мен негізгі бағыттары
2.1. Палата қызметінің мақсаты: Палата міндетті мүшелік шартына негізделген заң консультанттарының кәсіби қызметі саласындағы өзін-өзі реттейтін ұйым болып табылады, оның негізгі мақсаттары мыналар болып табылады:
1) кәсіптік мінез-құлық қағидаларын және кәсіптік әдеп кодексін белгілеу;
2) палата мүшелігіне қабылдау қағидалары мен шарттарын белгілеу болып табылады;
3) уәкілетті органмен келісу бойынша заң көмегін көрсету стандарттарын, заң көмегі сапасының өлшемшарттарын белгілеу және оларды Палата мүшелерінің орындауын қамтамасыз ету болып табылады;
4) кешенді әлеуметтік заң көмегін көрсетудің көлемі мен тәртібін белгілеу болып табылады;
5) Палатаның бекітілген стандарттарына сәйкес өз мүшелерінің біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету болып табылады;
6) құпиялылық туралы талаптарды ескере отырып, Палата мүшелері ұсынатын деректер негізінде осы ақпаратты соңғы орналастырған күннен бастап алдыңғы кезең үшін Палата мүшелері көрсететін заң қызметтерінің қалыптастырылатын орташа құны туралы жиынтық-талдамалық ақпаратты жылына кемінде бір рет өзінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етеді;
7) кешенді әлеуметтік заң көмегін көрсетудің көлемі мен тәртібін белгілейді;
8) заң консультанттары палатасының мүшелерін ақпараттық және әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастырады;
9) мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, оның ішінде шетелдік және халықаралық ұйымдарда өз мүшелерінің мүдделерін білдіреді;;
10) заң консультанттары палатасы мүшелерінің Қазақстан Республикасының Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының, заң көмегін көрсету қағидалары мен стандарттарының, кәсіптік әдеп кодексінің талаптарын сақтауын бақылауды жүзеге асырады;
11) "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының, заң көмегін көрсету қағидалары мен стандарттарының, кәсіптік әдеп кодексінің талаптарын бұзғаны үшін заң консультанттары палатасының мүшелерін жауапкершілікке тарту туралы мәселелерді қарайды;
12) орта білімнен кейінгі, жоғары заң білім беру ұйымдары түлектерінің кәсіптік практикадан өтуін ұйымдастыруға жәрдемдеседі; ;
13) практиканы қорытады және заң көмегін одан әрі жетілдіру мен дамыту жөнінде ұсынымдар мен ұсыныстар әзірлейді;
14) заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізілімін жүргізеді;
2.2.Палата мүшелеріне қойылатын талаптар:
2.2.1.Жоғары заң білімі және кемінде екі жыл заң қызметі бойынша жұмыс тәжірибесі бар, аттестаттаудан өткен, палатаның талаптарына сәйкес келетін, Палата Жарғысын мойындайтын, оның идеялары мен жұмыс қағидаттарын қабылдайтын азамат палата мүшесі бола алады.
2.2.2.Палата мүшелері міндетті:

1) Қазақстан Республикасының Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ заң консультанттары палатасының қағидалары мен стандарттарының талаптарын сақтауға міндетті;
2) өзі мүшесі болып табылатын заң консультанттары палатасы белгілеген кәсіптік әдеп кодексінің қағидаларын сақтауға, сондай-ақ Палата мүшелерінің жалпы жиналысы белгілеген жарналарды төлеуге міндетті;
3) кәсіптік қызметте заң көмегін көрсету қағидаттарын басшылыққа алуға міндетті;
4) соттарда адамдардың мүдделеріне өкілдік ету түрінде заң көмегін көрсету үшін заң консультанттары Палаталарының бірінің мүшесі болуға құқылы;
5) клиентке заң көмегін көрсетуге кедергі келтіретін мән-жайлардың туындауы салдарынан оған өзінің қатыса алмайтыны туралы хабарлауға міндетті;
6) заң көмегін көрсету кезінде клиенттен және үшінші тұлғалардан алынатын құжаттардың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті;
7) клиентке заң консультанттары палатасына мүшелік туралы ақпарат беруге міндетті;
8) клиенттің талап етуі бойынша заң консультантының кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру шартының көшірмесін ұсынуға міндетті;
9) клиенттің талап етуі бойынша өзі мүшесі болып табылатын заң консультанттары палатасы мүшелерінің тізілімінен үзінді-көшірмені ұсынуға міндетті;
10) егер клиент бұған қарсы болмаса, клиентпен құпия ақпаратты жария етпеу туралы келісім жасасуға құқылы;
11) клиенттің құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған іс жүзіндегі мән-жайларды анықтау бойынша заңмен тыйым салынбаған кез келген әрекеттерді орындауға міндетті;
12) клиенттің талап етуі бойынша заң көмегін көрсету кезінде пайдаланылған құжаттардың көшірмелерін қағаз немесе электрондық жеткізгіштерде не электрондық құжаттар нысанында заң көмегін көрсету аяқталған күннен бастап үш жыл бойы сақтауға міндетті;
13) өз біліктілігін ұдайы арттыруға міндетті;
14) кәсіптік жауапкершілікті сақтандыруды жүзеге асыруға міндетті.
15) мүдделер қақтығысы болған жағдайда, заң консультантына заң көмегін көрсетуге тыйым салынады.
2.2.3. Заң кеңесшісі заң көмегін көрсетуден бас тартуға міндетті, егер:
- клиент пен заң консультантының, оның жақын туыстарының мүдделер қақтығысы болса, сондай-ақ мүдделер қақтығысын құрайтын басқа да мән-жайлар болған кезде;
- Қазақстан Республикасының іс жүргізу заңнамасында көзделген негіздер бар.
2.3.Палата мүшелерінің орындауға  міндетті іс-шаралар:
1) көрсетілетін заң қызметтерінің кәсіби деңгейі мен сапасын арттыру мақсатында палата белгілеген тәртіппен біліктілікті арттыру курстарынан өтуге;;
2) заң консультантының Палата бекіткен кәсіби мінез-құлық кодексінің іргелі қағидаттарын ұстануға, бұл заң қызметтерін пайдаланушыларды жаңылыстыруға жол бермеуге мүмкіндік береді.
2.4.Өзін-өзі реттейтін ұйым ретінде әрекет ететін Палатаның негізгі қағидаттары (функциялары) :
1) заңдылық – барлық мүдделі тұлғалардың құқықтары сақталған жағдайда осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына сәйкес өзін-өзі реттеуді жүргізу және жүзеге асыру;
2) теңдік-өзін-өзі реттейтін ұйым мүшелерінің (қатысушыларының) тең құқықтары мен міндеттерінің болуы;
3) өзін-өзі қаржыландыру-өзін-өзі реттейтін ұйымның қызметін мүшелік жарналар және Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған өзге де көздер негізінде қаржыландыру;
4) жауапкершілік-өзін-өзі реттейтін ұйымдардың осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына сәйкес осы өзін-өзі реттейтін ұйымдар мүшелерінің (қатысушыларының) іс-әрекеттерімен келтірілген залал үшін үшінші тұлғалар алдындағы мүліктік жауаптылыққа кепілдік беру тетіктерін пайдалануы;
5) қызметтің ашықтығы – мүдделі тұлғалар үшін ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ете отырып, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың барынша ашық қызметі;
6) беделге тәуелділік (бедел тәуелділігі) - өзін-өзі реттейтін ұйымдар мүшелерінің (қатысушыларының) өздерінің іскерлік және кәсіптік беделіне тәуелділігі;
7) өзара көмек және мүдделерді қорғау-өзін-өзі реттейтін ұйымдардың өз мүшелеріне (қатысушыларына) көмек көрсетуі, сондай-ақ олардың мүдделерін қорғауы;
8) Тәуелсіздік – Қазақстан Республикасының заңдарында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік органдар, өзге де ұйымдар мен лауазымды адамдар тарапынан Өзін-өзі реттейтін ұйымдардың қызметіне араласуға жол бермеу;
9) тиімділік-өзін-өзі реттеуді енгізу мемлекеттік реттеу кезінде қойылған мақсаттарға неғұрлым тиімді қол жеткізуді қамтамасыз еткен жағдайда ғана жүзеге асырылады;
10) қайталауды алып тастау – өзін-өзі реттейтін ұйымдардың мүшелеріне (қатысушыларына) қатысты қосарланған бақылауды алып тастау мақсатында мемлекеттік органдар мен өзін-өзі реттейтін ұйымдар құзыреттерінің аражігін нақты ажырату.
2.5. Палатаның өзін-өзі реттейтін ұйым ретіндегі кәсіби саладағы қызметі:
Заң консультанттары палатасы құқылы және міндетті:
1) мемлекеттік органдарда, мемлекеттік емес ұйымдарда, оның ішінде шетелдік және халықаралық ұйымдарда өз мүшелерінің мүдделерін білдіруге;
2) заң консультанттары палатасы мүшелерінің "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасы заңнамасының, заң көмегін көрсету қағидалары мен стандарттарының, кәсіптік әдеп кодексінің талаптарын сақтауына бақылауды жүзеге асыруға міндетті;
3) заң консультанттары палатасының мүшелерін "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының, "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасы заңнамасының, заң көмегін көрсету қағидалары мен стандарттарының, кәсіптік әдеп кодексінің талаптарын бұзғаны үшін жауаптылыққа тарту туралы мәселелерді қарауға міндетті;
4) заң консультанттары палатасының мүшелерін ақпараттық және әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастыруға міндетті;
5) құпиялылық туралы талаптарды ескере отырып, Палата мүшелері ұсынатын деректер негізінде осы ақпаратты соңғы орналастырған күннен бастап алдыңғы кезең үшін Палата мүшелері көрсететін заң қызметтерінің қалыптастырылатын орташа құны туралы жиынтық-талдамалық ақпаратты жылына кемінде бір рет өзінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етуге міндетті;
6) орта, жоғары заң білім беру ұйымдары түлектерінің кәсіптік практикадан өтуін ұйымдастыруға жәрдемдесуге міндетті

7) практиканы қорытындылау және құқықтық көмекті одан әрі жетілдіру және дамыту бойынша ұсыныстар мен ұсыныстар әзірлейді;

8) заңгерлік кеңесшілер палатасы мүшелерінің тізілімін жүргізеді;

2.6. Палата мүшелерінің жауапкершілігі - өзін-өзі тәрбиелеуші ​​ұйым:

1) заңгерлік қызметтерді тұтынушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру арқылы қамтамасыз етіледі;

2) заңгерлік қызметтерді көрсету туралы шарт жасасқан Тапсырыс берушіге келтірілген залал Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес өтеледі;

3) сақтандыру жағдайы пайда болуы, егер келісімшартқа сәйкес заң көмегі кімге келтірілген залал болса, келісімшартқа сәйкес сақталған болса, кепілдік баждардың сақтанушысы (сақтандырылған адам) бұзушылықтың салдарынан ;

4) Палата мүшелеріне қатысты палатаға тускен өтініштер, шағымдар   «адвокаттық және құқықтық көмек туралы» Заңының талаптарына «Адвокаттық және заң көмегі туралы» Заңының талаптарына сәйкес  қаралып палата стандарттары мен ережелерімен  реттеледі «Эксперт Права 2018» ЗКП Тәртіптік комиссиясының шағымдары мен жұмысын қарастыру тәртібімен анықтайды.   

2.7. Палата мүшесін есепке алу тәртібі:

1)  Палата мүшесінің әрекет етуі / әрекетсіздігі «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» және «Регламенті туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қаралады. «Эксперт Права 2018 » ЗКП Тәртіптік комиссиясының шағымдары мен жұмысын қарастыру үшін, ықпал ету шаралары Палатаның тәртіптік комиссиясының шешімімен қабылданады.

  1. Қорытынды ережелер

3.1. Осы Ережелер Палата жалпы жиналысының шешімімен қабылданады және белгісіз мерзімде қолданылады.