Заң көмегін көрсету сапасының өлшемдері

КЕЛІСІЛГЕН

 

БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасы

 Әділет министрлігі

 «__» ________ 2019 жыл

 

 

«15» ақпан 2019 жылы №1 хаттама

“Эксперт Права 2018”

Заңгерлік кеңесшілер палатасының

жалпы жиналысында

Заң көмегін көрсету сапасының өлшемдері

  1. Осы Заң консультанттарының заң көмегін көрсету сапасының критерийлері (бұдан әрі-сапа критерийлері) заң көмегінің сапасын қамтамасыз ету және оны көрсету нәтижелеріне қойылатын бірыңғай талаптарды қалыптастыру мақсатында әзірленді.

  Заң көмегі сапасының өлшемдері деп Заң консультанттарының заң көмегін қойылатын талаптарға сәйкестігін бағалау жөніндегі көрсеткіштер түсініледі.
Сапа критерийлері құқықтық консультация беруді, сондай-ақ соттарда, қылмыстық қудалау органдарында, өзге де мемлекеттік органдарда және мемлекеттік емес ұйымдарда клиенттердің мүдделеріне өкілдік етуді жүзеге асыратын заң консультантының қызмет нәтижелеріне қойылатын ең төменгі талаптарды қамтиды.
2. Құқықтық консультация беру түрінде көрсетілетін заң көмегі сапасының өлшемдері:
1) консультациялардың негізділігі және қолданыстағы заңнамаға сілтемелермен уәжделуі;
2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын сақтау.
3. Соттарда, қылмыстық қудалау органдарында, өзге де мемлекеттік органдарда және мемлекеттік емес ұйымдарда клиенттердің мүдделерін білдіру түрінде көрсетілетін заң көмегі сапасының өлшемдері болып табылады:
1) заңмен берілген өкілеттіктер шегінде заң көмегін көрсету;
2) заң көмегін көрсету кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын, сондай-ақ заң консультантының кәсіптік әдеп кодексін сақтауы;
3) клиенттің құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін білдіру және оларды іске асыруға жәрдемдесу мақсатында заң көмегін көрсету болып табылады;
4) клиенттің мүдделерін негізге ала отырып, заң көмегін көрсету шараларын таңдау болып табылады;
5) клиенттің құқықтарын, бостандықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін білдіру үшін заңмен тыйым салынбаған барлық құралдар мен тәсілдерді пайдалану;
6) Заң консультанттарының көрсетілген іс бойынша құпияны сақтауы;
7) мүдделер қақтығысы және (немесе) заң консультантының іске қатысуын болғызбайтын, процестік заңнамада көзделген өзге де мән-жайлар болған кезде өзіне қабылданған заң көмегін көрсету туралы міндеттемеден бас тартуға құқығы бар.